Kreativni u mirovini

Naziv projekta

Kreativne radionice za umirovljenike

Korisnik projekta

Radna udruga kreativnosti

Partneri u projektu

Institut za promicanje zdravlja i kvalitete života

Laboratorij zabave

Kratki opis projekta

U posljednjih deset godina značajno se povećao udio starijih osoba u ukupnom stanovništvu. Prema statističkim podacima Hrvatska je među državama s vrlo visokim udjelom osoba u mirovini s trendom kontinuiranog porasta pa je u veljači 2019. godine evidentirano 29,5% umirovljeničke populacije. Većina umirovljenika živi u svojim domovima i to u samačkim kućanstvima, pa su sukladno Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti identificirani kao jedna od 4 skupine u najvećem riziku od socijalne isključenosti. Rezultat socijalne isključenosti je kako isključenost s tržišta rada tako i gubitak društva, interakcije sa poznanicima s kojima se dijele interesi i društvena aktivnost koja je popraćena financijskom slabošću hrvatskih umirovljenika.

Odlaskom u mirovinu se neminovno mijenja kvaliteta života i socijalna izolacija uzrokuje osjetljivost i utječe na psihičko i fizičko zdravlje za starije stanovništvo. Dostupnost aktivnostima će ne samo povećati njihovu o zdravlje već osvijestiti umirovljenike da imaju prava na veću kvalitetu života, na informiranost i upućenost te sudjelovanja u zajednici svojim aktivnim doprinosom.

Aktivnosti planirane ovim programom uključuju druženja, cjeloživotno obrazovanje, kulturne, kreativne i umjetničke kreativne aktivnosti koje će povećati kvalitetu života i zdravlja starijih osoba. Važan dio aktivnosti koje su planirane ovim projektom se odnosi na programe jačanja kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina što značajno doprinosi očuvanju psihičkog zdravlja u starijoj životnoj dobi. Aktivno starenje je jedan od osnovnih načela kako u rezoluciji UN, zatim u Lisabonskoj deklaraciji UNECE 2017, ali i u Nacionalnoj strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Programom provedbe navedene strategije i svi članovi zajednice bi trebali imati pravo na uključenost u aktivnosti u zajednici, proširivati svoja znanja i otvarati nove životne mogućnosti.

Projekt će biti orijentiran na stanovnike grada Zagreba osobito središnjeg dijela grada (Gornji grad Medveščak, Donji grad, Črnomerec, Trešnjevka, Novi Zagreb) gdje prema našim dosadašnjim saznanjima živi velik broj staračkog stanovništva koji žive u vlastitim prostorima, ali im je uslijed financijskih uvjeta nedostupan velik dio komercijalnih programa za umirovljenike. Stanovnici ovih dijelova grada su sve više orijentirani na zatvaranje u vlastite domove i veoma važan dio našeg programa je upravo doprijeti do osoba u samačkim domaćinstvima kako bismo im omogućili socijalizaciju i pripadnost zajednici.

 Osim ove funkcije u projektnim aktivnostima će biti provođene aktivnosti iz područja cjeloživotnog učenja, stjecanja novih znanja i vještina, radionice o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, kulturno umjetničke aktivnosti te druge aktivnosti koje omogućavaju uključivanje umirovljenika u život zajednice i sprečavaju usamljenost.

Naziv i opis operacije

OPULJP je plansko programski dokument u kojem se detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskog socijalnog fonda, jednog od glavnih instrumenta Europske unije usmjerenog na pružanje potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, a koji je usvojen Provedbenom odlukom Europske komisije od 17. prosinca 2014. godine. Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te potpora javnoj upravi. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave. Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJ, Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Razdoblje provedbe

Srpanj 2020. – Lipanj 2023.

Ciljevi projekta s pokazateljima

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja. Odnosi se na jačanje kapaciteta prijavitelja (Radna udruga kreativnosti), partnera u projektu (Institut PZKZ i Laboratorij zabave) i ostalih sudionika u projektu koje će provoditi pojedinačne aktivnosti. Povećanje kvalitete života umirovljenika i povećanje dostupnosti usluga za umirovljenike te ostvarivanje njihovih prava da budu aktivni i korisni zajednici.

350 umirovljenika sudjelovalo u programima

375 radionica održana u sklopu projekta

Organizirana četiri događanja na temu aktivnog starenja i povećanju kvalitete života umirovljenika za 50 pripadnika ciljane skupine

Izrađena i provedena 2 programa međugeneracijske solidarnosti: Program zamjenskih baka i djedova i Program pričaonica mladih i starijih osoba.

Izrađena dva znanstvena istraživanja o povećanju kvalitete života umirovljenika.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.513.452,40 kuna, a sredstva za provedbu osigurao je Europski socijalni fond (85% – 1.286.434,54kn) i Državni proračun Republike Hrvatske (15% – 227.017,86kn)

Kontakt

kreativniumirovini@gmail.com